Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do...

Aktualności

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów

15.09.2016
15.09.2016 r

Borzechów, dnia 15.09.2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów

 

      Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz uchwały Nr VII/50/2015 Rady Gminy Borzechów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w projektu zmiany planu w dniach od 19.09.2016 r. do 17.10.2016 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Borzechowie w godzinach od 10.00 do 14.00. oraz o jego publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy.

     Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu i w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26.09.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Borzechów w godz od 10.00 do 11.00.

     Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 46 pkt 1, art. 39 ust. 1, pkt. 3, art. 40 i art. 41, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. zmiany planu, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu oraz prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

     Uwagi należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu do Wójta Gminy Borzechów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2016 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

  • opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U z 2013 r. poz. 262 ze zm.) lub

  • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.) lub

  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

 

 

                                                                                                     Wójt Gminy Borzechów

projekt  zmiany. m.p.z.p -

, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [169.05 KB]

uchwała ujednolicony tekst -

, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [218.27 KB]

 


prognoza oddziaływania na środowisko -

, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [253.59 KB]

 

 

Powrót