Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI Nabór kandydatów na rachmistrzów

Aktualności

zdjęcie gusu

Nabór kandydatów na rachmistrzów

29.01.2021

plakat gus

 

 

 

Dnia 29 stycznia 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021
Wójt Gminy Borzechów – Gminny Komisarz Spisowy w Borzechowie                                                                                                               ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.
NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.
Termin składania ofert: 01 lutego 2021 r. – 09 lutego 2021 r.
Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
a.    mieć ukończone 18 lat,
b.    cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
c.    posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
d.    posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
e.    nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Informacje ogólne:
1.    Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Borzechów,. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning, a na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do tej aplikacji.
2.    Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
3.    Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
4.    Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim zostanie napisany test, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
5.    Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
6.    Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia przez WBS poprawności tego wyniku.
7.    Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
a.    jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
b.    format pliku – JPG,
c.    rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
⦁    przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
⦁    przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.
Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:
1.    przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia;
2.    zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
3.    przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.
Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza „Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (druk do pobrania), zawierającego:
1.    dane osobowe i kontaktowe:
a.    imię (imiona) i nazwisko,
b.    datę urodzenia,
c.    adres zamieszkania,
d.    numer telefonu,
e.    adres e-mail,
2.    oświadczenie o:
a.    nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
b.    posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
c.    znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
d.    świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Składanie ofert:
1.    Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu: ug@borzechow.eu), platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
a.    w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu;
b.    w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail);
c.    w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym);
d.    w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
2.    Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
3.    Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej urzędu gminy https://spisrolny.gov.pl/oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Borzechowie – nr tel. 81-5161404, 81-5111702, e-mail: ug@borzechow.eu


                                                                                                           Gminny Komisarz Spisowy
                                                                                                                    Wójt Gminy
                                                                                                                 Zenon Madzelan

 


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn.zm.) „RODO”, administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
I.    Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Komisarz Spisowy w Borzechowie, Borzechów 1, 24-224 Borzechów.
II.    Inspektor ochrony danych
Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować:
⦁    pocztą tradycyjną na adres: Borzechów 1, 24-224 Borzechów,
⦁    pocztą elektroniczną na adres e-mail: inspektor@cbi24.pl
Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.
III.    Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
⦁    art. 6. ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 24  ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.), dalej „ustawa o NSP 2021”.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgodahttps://uodo.gov.pl/pl/101/1439#_ftn3 (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
IV.    Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty określone w rozdziale 6 ustawy o NSP 2021, podmioty współpracujące z administratorem, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie naboru oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej naboru, osoby działające na polecenie administratora, osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
V.    Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5-ciu lat od zakończenia procesu naboru na rachmistrza spisowego.
VI.    Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
⦁    dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
⦁    sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
⦁    ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
⦁    przenoszenia danych,
⦁    sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
⦁    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody,
⦁    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
VII.    Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych
Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się kandydata o przyjęcie na rachmistrza spisowego i udzielenie mu dostępu do aplikacji szkoleniowej e-learning.
VIII.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.   Oferta kandydata na rachmistrza spisowego
do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.

Data i miejsce…………………………………..
                                                          
                                                   Gminne Biuro Spisowe
                                      w Borzechowie

1.    imię imiona) i nazwisko………………………………………………………………
2.    data urodzenia……………………………………………………………………….
3.    adres zamieszkania…………………………………………………………………..
4.    numer telefonu……………….………………………………………………………
5.    adres e-mail………………………………………………………………………….

Oświadczam, że*:
⦁    nie byłam(em) skazana(ny)  prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
⦁    posiadam co najmniej średnie wykształcenie;
⦁    posługuję się językiem polskim w mowie i piśmie;
⦁    jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
……………………………………………………………..
czytelny odpis kandydata na rachmistrza spisowego* Należy wpisać X w kratce obok.

 

 


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) „RODO”, administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

I.    Administrator
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Komisarz Spisowy w Borzechowie, Borzechów 1, 24-224 Borzechów, tel.: 81-5111702, e-mail: ug@borzechow.eu.
II.    Inspektor ochrony danych
    Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować:      - - pocztą tradycyjną na adres: Borzechów 1, 24-224 Borzechów
       - pocztą elektroniczną na adres e-mail: inspektor@cbi24.pl.
   Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez   
  administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.
III.    Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:  art. 6. ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 24  ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn. zm.), dalej „ustawa o NSP 2021”.
  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda   
  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku  
  jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
IV.    Odbiorcy danych osobowych
  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty określone w rozdziale 6 ustawy o NSP 2021,  
   podmioty współpracujące z administratorem, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych  
   umożliwiających przeprowadzenie naboru oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej naboru, osoby
   działające na polecenie administratora, osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
   powszechnie obowiązującego.
V.    Okres przechowywania danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5-ciu lat od zakończenia procesu naboru
  na rachmistrza spisowego.
VI.    Prawa osoby, której dane dotyczą  Przysługuje Pani/Panu prawo do:
⦁    dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
⦁    sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
⦁    ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
⦁    przenoszenia danych,
⦁    sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
⦁    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody,
⦁    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
VII.    Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych
   Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem
   umożliwiającym ubieganie się kandydata o przyjęcie na rachmistrza spisowego i udzielenie mu dostępu
  do aplikacji szkoleniowej e-learning.
VIII.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Ikona docxOferta kandydata na rachmistrza spisowego, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [19.31 KB]

 

Powrót