Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

Aktualności

logo gminy

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

11.02.2021
postępowania prowadzonego na wniosek Biura Usług Projektowych DROGOWIEC, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2253L w miejscowościach Kłodnica Górna i Osina, gmina Borzechów oraz Majdan Sobieszczański i Sobieszczany Kolonia, gmina Niedrzwica Duża”,

Borzechów, dnia 9 lutego 2021 r.

Znak sprawy:INFR.6220.1.2020

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), dalej: k.p.a.,w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania, że

postępowania prowadzonego na wniosek Biura Usług Projektowych DROGOWIEC, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2253L w miejscowościach Kłodnica Górna i Osina, gmina Borzechów oraz Majdan Sobieszczański i Sobieszczany Kolonia, gmina Niedrzwica Duża”, nie można załatwić w terminach wskazanych w art. 35 k.p.a.zuwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy i konieczność uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Działając zgodnie z dyspozycją art. 36 § 1 i 2 k.p.a., wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 marca 2021 r.

Pouczenie

Stosownie do treści art. 37 § 1 pkt 1-2, § 2 i 3 k.p.a.,stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, jeżelinie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).Ponaglenie zawiera uzasadnienie.Ponaglenie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Borzechów.

Wójt gminy Borzechów

Zenon madzelan

 

Otrzymują:

1.      Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.;

2.      Wójt Gminy Niedrzwica Duża

3.      a/a.

Podanie informacji do publicznej wiadomości:

1.      Strona Internetowa, Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Borzechowie oraz Urzędu Gminy w Niedrzwicy Dużej

2.      Tablica Ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Borzechowie, oraz Urzędzie Gminy w Niedrzwicy Dużej

3.      Tablice ogłoszeń w miejscowościach: Kłodnica Górna, Osina gmina Borzechów oraz Majdan Sobieszczański i Sobieszczany Kolonia, gmina Niedrzwica Duża

 

 

Powrót