Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI Sprawozdanie z konsultacji współpracy...

Aktualności

Sprawozdanie z konsultacji współpracy na rok 2014

Sprawozdanie z konsultacji współpracy na rok 2014

03.12.2013
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu: „Roczny program współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.
Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr IV/25/11 Rady Gminy Borzechów z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie określenia  szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego  lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach  dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2011 r., Nr 34, poz. 781).
 
Do udziału w konsultacjach zaproszone były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. , Nr 234, poz. 1536 z późn. zm). Konsultacje trwały od dnia 6 listopada 2013 r. do dnia 26 listopada 2012 r. Informacje o konsultacjach umieszczono na stronie internetowej – www.borzechow.eurzad.eu , na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej –www.borzechow.bip.lublin.pl.  Konsultacje prowadzono w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i opinii na formularzu do konsultacji projektu aktu prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów  wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .
 
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialna była Renata Moryl – inspektor. ds. obsługi techniczno-kancelaryjnej Urzędu i spraw wojskowych.
 
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne  opinie i uwagi do konsultowanego projektu: „Roczny program współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publiczne go i o wolontariacie na rok 2014”. 
 
Borzechów, dn. 27.11.2013 r.
Sprawozdanie sporządziła: Renata Moryl
Powrót