Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI Ogłoszenie o przeprowadzeniu...

Aktualności

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji na temat współpracy na 2014 r.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji na temat współpracy na 2014 r.

06.11.2013
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORZECHÓW o przeprowadzeniu konsultacji projektu: „ Roczny Program współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.
Wójt Gminy Borzechów zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do przedkładania uwag i opinii na temat projektu „Roczny program  współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”. Projekt  „Roczny program  współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014” opublikowany został na stronie internetowej: www.borzechow.eurzad.eu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borzechów:www.borzechow.bip.lublin.pl.
 
Sposób przeprowadzenia konsultacji został określony w uchwale Nr IV/25/11 Rady Gminy Borzechów z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego   sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje będą przeprowadzane w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i opinii na formularzu do konsultacji projektu aktu prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowej i podmiotów, który dostępny jest na stronie  internetowej: www.borzechow.eurzad.eu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borzechów: www.borzechow.bip.lublin.pl.
 
Wypełnione formularze do konsultacji projektu aktu prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowej i podmiotów należy składać w terminie od 6.11.2013 r. do 26.11.2013 r. w Urzędzie Gminy Borzechów – pok. Nr 8 ( sekretariat) lub przesłać droga listową na adres Urzędu Gminy Borzechów, 24-224 Borzechów lub drogą elektroniczną na adres-mail: ug@borzechow.eurzad.eu, lub faxem na numer 81 51 11 024.
 
 Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Renata Moryl – inspektor ds. obsługi techniczno-kancelaryjnej Urzędu i spraw wojskowych; tel. 81 51 11 702.
 
Załączniki do pobrania:
 
 
Powrót