Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI Pierwszy przetarg na sprzedaż...

Aktualności

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości

17.10.2013
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Borzechów dz. nr 386 w m. Kępa. Przetarg odbędzie się 18 grudnia (środa) 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Borzechowie godzina 10.00, sala konferencyjna nr 1, parter.

WÓJT GMINY BORZECHÓW OGŁASZA pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Borzechów

Przedmiotem sprzedaży jest:
 
1.Nieruchomość zabudowana, na której znajduje się budynek po byłej szkole oraz budynek gospodarczy położonej na terenie wsi Kępa, stanowiącej własność Gminy Borzechów, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka Nr 386 o powierzchni 1.20 ha obręb 6 gm. Borzechów, posiadającej księgę wieczystą nr KW 31809.  (brak obciążeń i zobowiązań w księdze wieczystej) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kraśniku. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, obszar, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość przeznaczony jest pod tereny usług publicznych –UP.
 
Na działce znajduje się także boisko sportowe. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość jest zabudowana m.in. budynkami po szkole i budynkiem gospodarczym.
 
Cena wywoławcza: 800.000 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).
 
Przetarg odbędzie się 18 grudnia (środa) 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Borzechowie  godzina 10.00, sala konferencyjna nr 1, parter.
 
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 13.12.2013 r. (piątek) w kasie lub na rachunek bankowy Gminy Borzechów  
32 8687 0009 2002 2500 0127 0004 BS Niedrzwica Duża O/Borzechów. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Gminy Borzechów lub wpłaty w kasie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku nie przystąpienia bez usprawiedliwienia przez tą osobę do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Postąpienie ustala się w wysokości 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
 
Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą zapoznać się z możliwością zabudowy i zagospodarowania terenu w Urzędzie Gminy w Borzechowie, pokój nr 11 w dniu ustalonym na oględziny tj. 22.10.2013 w godz. 9.00-12.00.
 
Uczestnik przetargu będący osobą fizyczną winien posiadać dowód tożsamości. Osoby prawne lub przedsiębiorcy powinny przedłożyć komisji przetargowej aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, wydany w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc do dnia przetargu oraz właściwe pełnomocnictwa.
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.Najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.
 
Ustalona w przetargu najwyższa cena nieruchomości (pomniejszona o wpłacone wadium) podlega zapłacie jednorazowo najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości. Dniem zapłaty jest dzień wpływu gotówki w kasie lub na rachunek bankowy Gminy Borzechów. Koszty notarialne i wieczysto księgowe umowy ponosi nabywca.
 
W terminie 3 dni, licząc od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Borzechów. W przypadku wniesienia skargi wstrzymuje się dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości na okres 7 dni związany z jej rozpatrzeniem.
 
Wójt Gminy Borzechów może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
 
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Borzechów, pok. nr 11, telefonicznie pod numerem telefonu 815111702 wew. 25, lub drogą mailową na adres:ug@borzechow.eurzad.eu

                                                                                                                                           

Wójt Gminy Borzechów

Powrót