Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI Uchwała w sprawie zmiany studium...

Aktualności

Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów 2013

Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów 2013

30.07.2013
Uchwała Nr ______________
Rady Gminy Borzechów
z dnia .............................. 2013 roku
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Borzechów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz
Uchwały Nr XXI/125/13 Rady Gminy Borzechów z dnia 8 marca 2013 r. - Rada Gminy uchwala, co
następuje:

§ 1
1. Uchwala się sporządzoną przez Wójta Gminy Borzechów zmianę studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów .
2. Przyjmuje się ujednolicony tekst studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Borzechów, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały oraz ujednolicony
rysunek studium stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
3. Rozstrzygnięcie Rady Gminy Borzechów o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany
studium stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzechów
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Borzechów
 
Załączniki:
 
 
 
Powrót