Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do...

Aktualności

OBWIESZCZENIE  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów 2013

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów 2013

19.07.2013

Borzechów, dnia 19.07.2013 r.

 

 OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm. ), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.),  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do ww. projektu zmiany planu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniach od 30 lipca 2013 r. do 29 sierpnia 2013 r., w siedzibie Urzędu Gminy Borzechów, 24-224 Borzechów w godzinach od 10.00 do 14.00. oraz o opublikowaniu ww. projektu na stronie internetowej Urzędu Gminy Borzechów.
 
Wykładany do publicznego wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko obejmuje działki o nr ewidencyjnych: 417, 418/1, 419, 420/1, 420/4, 421/1 w miejscowości Borzechów Kolonia, z przeznaczeniem ich na tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium i w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się w dniu 02 sierpnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Borzechowie w godz od 10.00 do 11.00.
 
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), oraz art. 46 pkt 1, art. 39 ust. 1 pkt 3, art. 40 i art. 41, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. zmiany studium, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
 
Uwagi należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) na adres e-mail:ug@borzechow.eurzad.eu do Wójta Gminy Borzechów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2013 r.

 

Wójt Gminy Borzechów
Zenon Madzelan
 
Dokumenty do pobrania:
 
 
Powrót