Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI Edukacja ekologiczna młodzieży...

Aktualności

Edukacja ekologiczna młodzieży gimnazjalnej z terenu Gminy Borzechów

Edukacja ekologiczna młodzieży gimnazjalnej z terenu Gminy Borzechów

26.06.2013
Uczniowie Gimnazjum w Borzechowie od marca do czerwca 2013 roku realizowali projekt „Edukacja ekologiczna młodzieży gimnazjalnej z terenu Gminy Borzechów” (kwota dofinansowania zadań ze strony WFOŚi GW w Lublinie: 2 000 zł, środki własne to: 2 000 zł).
W przedsięwzięcie zaangażowanych było 143 uczniów i 7 nauczycieli.
 
Celem podejmowanych przez gimnazjalistów działań było m.in.: podniesienie świadomości ekologicznej, popularyzowanie idei ochrony przyrody, a także pobudzenie zainteresowania problemami ekologicznymi, kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska, odpowiedzialności za higienę otoczenia – terenu szkolnego, miejsc zamieszkania uczniów.
 
Zamierzone cele zostały w pełni osiągnięte poprzez następujące działania:
- Przeprowadzenie projektu edukacyjnego – pt.: „Mamy tylko jedną Ziemię – naszą Ziemię”, podczas którego przygotowywano najciekawsze informacje na temat  Bogactwo roślinności ZiemiPolskie cuda  przyrody, a także wyszukiwanie i zapoznanie się z ustawami i przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska. Efektem końcowym tego zadania było przygotowanie prezentacji multimedialnej. W projekcie udział wzięło 9 uczniów. Nagrodzono 6 najbardziej aktywnych uczestników.
- Zorganizowanie konkursu fotograficznego i wystawy pt.„Ocalić od zapomnienia” – której celem było zwrócenie uwagi na bogactwo flory i fauny Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu rzeki Chodelki w rejonie Gminy Borzechów. W konkursie udział wzięło 21 uczniów, wykonali bardzo rzeczowe zdjęcia, nagrodzono nagrodą rzeczową 1 uczennicę, nagrody książkowe otrzymało 3 uczniów, a 6 prac wyróżniono dyplomem. Wysoka jakość zdjęć i profesjonalne ujęcia fauny i flory dowodzą o bardzo dobrych umiejętnościach naszych uczniów w posługiwaniu się sprzętem fotograficznym. Wywołano 50 sztuk najciekawszych zdjęć. Nagrodzone prace zaprezentowano podczas festynu  powiatowo - gminnego „Teatralnie w Krainie Chodelki w dniu 1 czerwca”, którego organizatorem była LGD „Kraina wokół Lublina”
- zorganizowanie szkolnego  konkursu  ekologicznego pt. „To leży w mojej naturze”, który miał na celu uświadomienie uczniom zagrożeń środowiska przyrodniczego, rozwijanie szacunku do przyrody, umiejętności harmonijnego z nią współżycia oraz  rozbudzanie ciekawości poznawczej i zainteresowań przyrodą. Do konkursu przystąpiła 17 uczniów, nagrodzono 3, 
-  w ramach Międzynarodowego Dnia Ziemi zorganizowany został konkurs plastyczny pt.: „Ziemia- żyjąca planeta”, na który wpłynęło 15 prac wykonanych różną techniką,  nagrodzono 6 prac uczniowskich. Uczniowie przygotowali także montaż słowno – muzyczny i przedstawili go uczniom w czasie apelu szkolnego, 
- urządzono w szkole kącik ekologiczny pt. „Ziemia widziana oczami młodego człowieka”, w którym prezentowane były najciekawsze prace uczestników wszystkich konkursów, 
-  Moje miejsce na Ziemi  to tytuł wyjazdu edukacyjnego  do Ogrodu Botanicznego UMCS  w Lublinie, 
-  Wykonana została kronika zawierająca dokumentacje projektu i prezentacja  multimedialna  jako podsumowanie przedsięwzięcia., 
- wyposażono bazę dydaktyczna szkoły w następujące  pomoce: zestaw filmów przyrodniczych Planeta ZiemiaNajpiękniejsze zjawiska przyrody,  Niezwykły świat, tablica prezentacyjna, a także artykuły papiernicze i biurowe.
 
Realizacja działań z zakresu edukacji ekologicznej cieszy się wśród uczniów dużym zainteresowaniem, zarówno w konkurach jak i udziału w zajęciach koła przyrodniczego. Uczniowie chętnie poszukują i zbierają informacje, prezentują zdobytą wiedzę i umiejętności. Przygotowują niezwykle rzeczowe i bogate merytorycznie prace konkursowe. Bardzo istotnym czynnikiem motywującym jest możliwość zdobycia nagrody rzeczowej lub książkowej.
Powrót