Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI Ogłoszenie o zmianie miejscowego...

Aktualności

Ogłoszenie o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów 2013 r.

Ogłoszenie o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów 2013 r.

24.04.2013
OGŁOSZENIE 
o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 pkt 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Borzechów uchwały Nr XXII/128/13 z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów.
Zakres zmiany obejmował będzie działki o numerach ewidencyjnych:  417, 418/1, 419, 420/1, 420/4, 421/1 w miejscowości Borzechów Kolonia wraz z obsługą komunikacyjną w zakresie wynikającym ze zmiany przeznaczenia terenów.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmiany planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Borzechowie, 24-224 Borzechów w terminie do dnia 16 maja 2013 r.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.
 
Wójt Gminy Borzechów
Powrót