Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI LGD -ogłoszenie o naborze

Aktualności

LGD -ogłoszenie o naborze

LGD -ogłoszenie o naborze

21.03.2013
Szanowni Państwo, informujemy o I naborze wniosków w 2013 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego "Kraina wokół Lublina" w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:
Małe projekty (limit dostępnych środków - 1 000 000,00 zł)
 
Konkurs dotyczy tylko przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania "Kraina wokół Lublina" pod nazwą:
1.    Szlaki i obiekty turystyczne
2.    Produkty charakterystyczne dla obszaru LGD
3.    Oferta turystyki aktywnej i ekoturystyki
4.    Usługi turystyczne z zakresu gastronomii, miejsc noclegowych i
agroturystyki
5.    Restauracja zabytkowych obiektów przyrodniczych i historycznych
6.    Zespoły i zorganizowane grupy działające w sferze kultury i sportu
7.    Place zabaw
8.    Budowa nowych, modernizacja lub wyposażenie istniejących obiektów w
celu przystosowania do organizacji zawodów sportowo-pożarniczych
9.    Zielone strefy:
- budowa lub modernizacja obiektów  użyteczności publicznej z wykorzystaniem technologii uwzględniających odnawialne źródła energii
- budowa lub modernizacja budynków użyteczności  publicznej z uwzględnieniem rozwiązań prośrodowiskowych
10.   Inkubatory rzemiosła i produktu lokalnego
11. Zagospodarowanie terenów zielonych otoczenia budynków użyteczności publicznej lub usługowych z uwzględnieniem roślinności charakterystycznej dla obszaru LGD "Kraina wokół Lublina"
Odnowa i rozwój wsi
(limit dostępnych środków-  1 810 000,00 zł)
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
(limit dostępnych środków-   1 300 000,00 zł)
Konkurs dotyczy tylko przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania "Kraina wokół Lublina" pod nazwą:
Zielone miejsca pracy:
-budowa lub modernizacja obiektów usługowych (wykorzystywanych do prowadzonej działalności gospodarczej)  z wykorzystaniem technologii uwzględniających odnawialne źródła energii
- budowa lub modernizacja budynków usługowych (wykorzystywanych do prowadzonej działalności gospodarczej) z uwzględnieniem rozwiązań prośrodowiskowych
 
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków-  346 485,29 zł)
 
Konkurs dotyczy tylko przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania "Kraina wokół Lublina" pod nazwą:
 
Zielone miejsca pracy:
-budowa lub modernizacja obiektów usługowych (wykorzystywanych do prowadzonej działalności gospodarczej)  z wykorzystaniem technologii uwzględniających odnawialne źródła energii
- budowa lub modernizacja budynków usługowych (wykorzystywanych do prowadzonej działalności gospodarczej) z uwzględnieniem rozwiązań prośrodowiskowych 
1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:                  
od 02 kwietnia do 30 kwietnia 2013 r.
2/ Miejsce składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego "Kraina
wokół Lublina" przy ul. Narutowicza 37/5,               tel. 81 532 30 65
3/ Tryb składania wniosków: wnioski należy składać w miejscu i  terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 17:00.
4/Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z wzorem formularza Oświadczenia Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów wyboru operacji przez LGD, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju udostępnione są:
- w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Koordynacji Projektów Europejskich, ul. Stefczyka 3b,
- w siedzibie Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego "Kraina wokół Lublina" przy ul. Narutowicza 37/5,
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lubliniewww.prow.lubelskie.pl
- na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Kraina wokół Lublina"
www.krainawokollublina.pl  w zakładce "Nabór wniosków",
- na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze. (dotyczy działań: Różnicowanie w kierunku nierolniczej , Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw)
5/Kryteria wyboru projektów przez LGD w ramach działania "małe projekty"
oraz "Odnowa i rozwój wsi" określone i opisane zostały w  Lokalnej Strategii Rozwoju (rozdz. 9) zamieszczonej na stronie internetowej www.krainawokollublina.pl .
6/ Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:
Do dofinansowania zakwalifikowane będą operacje, które w ocenie  wg Lokalnych Kryteriów Wyboru uzyskają minimalną liczbę punktów:
-dla działania: "Odnowa i rozwój wsi" 3 pkt.
-dla "małych projektów"4 pkt.
-dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 3 pkt.
-dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" 5 pkt.
 
LGD "Kraina wokół Lublina"
tel. 081 532 30 65
 
Powrót