Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI OGŁOSZENIE o przystąpieniu do...

Aktualności

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów

18.03.2013
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust.1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Borzechów uchwały Nr XXI/125/13 z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów.
 
Zakres zmiany obejmował będzie działki o numerach ewidencyjnych: 417, 418/1, 419, 420/1, 420/4, 421/1 w miejscowości Borzechów Kolonia wraz z obsługą komunikacyjną w zakresie wynikającym ze zmiany przeznaczenia terenów.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium i prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy, z siedzibą w Borzechowie, 24-224 Borzechów, w terminie do dnia 10 kwietnia 2013 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.

 

Wójt Gminy Borzechów

Powrót