Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do...

Aktualności

OBWIESZCZENIE  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów 2010

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów 2010

15.10.2010
OBWIESZCZENIE 
  
Na podstawie art. 11 pkt 10, art. 17 pkt 10 oraz art. 27 ustawy  z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
¨    zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów,
¨     zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów,
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko,
 
w dniach: od 26 października do 24 listopada 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Borzechów, w godz. 10-13.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium 
i w projekcie zmiany planu odbędzie się 5 listopada 2010ro godz. 13, w siedzibie Urzędu Gminy Borzechów. 
 
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi. 
 
Ponadto, można wnosić uwagi i wnioski do prognoz oddziaływania na środowisko.  
 
Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy lub ustnie do protokołu, w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia  2010 r.

 

                                                                                     Wójt Gminy

Powrót