Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI Ogłoszenie o zmianie miejscowego...

Aktualności

Ogłoszenie o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2010 r.

Ogłoszenie o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2010 r.

27.07.2010
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów
Na podstawie art. 11 pkt 10, art. 17 pkt 10 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
- projektu   zmiany   studium   uwarunkowań   i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
- projektu   zmiany   miejscowego   planu   zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
 
W dniach od 10 sierpnia do 8 września 2010 r. w siedzibie Urzędu
Gminy Borzechów w godz. od l000-1300. Publiczna dyskusja nad przyjętymi w projekcie zmiany studium i projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 września 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Borzechów o godz. 10°°.
 
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium i prognozy.

Zgodnie z art. 18 ust. l ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego i prognozie, może wnieść uwagi.
 
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Borzechów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 września 2010 r.
 
 
Wójt Gminy
Zenon Madzelan 
Powrót