Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500plus

Aktualności

      ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500plus

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500plus

18.03.2016
Wnioski na świadczenie wychowawcze przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzechowie od 1 kwietnia 2016r.

                 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500plus

Komu przysługuje:

Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do ukończenie przez nie 18 roku życia. Otrzymywać go będą mogli rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka. Świadczenie przysługuje na drugie i kolejne dziecko bez względu na dochód. W przypadku pierwszego  lub jedynego dziecka brany będzie pod uwagę dochód rodziny / kryterium uprawniające       do otrzymania świadczenia to 800zł  miesięcznie na członka rodziny, a w przypadku gdy         w składzie rodziny jest dziecko niepełnosprawne kryterium wynosi 1200zł. miesięcznie/

Wnioski na świadczenie wychowawcze przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzechowie od 1 kwietnia 2016r.

Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca świadczenie przysługiwać będzie od kwietnia. Natomiast gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach,  wówczas świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca wpływu wniosku. Pierwszy okres zasiłkowy będzie trwał od 1 kwietnia 2016r. do 30 września 2017r.W następnych latach okres zasiłkowy będzie trwał 12 miesięcy.

Dokumenty

Ubiegając się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko wystarczy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek.                                                                                                                    Osoby ubiegające się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko do wniosku dołączają oświadczenia lub zaświadczenia o dochodach za 2014 rok.Wzory oświadczeń można pobrać wraz z wnioskiem. Z gospodarstwa rolnego liczymy z hektara przeliczeniowego 208,83zł. miesięcznie. Osoby, które składały wnioski na świadczenia rodzinne na okres 2015/2016 już dołączyły dokumenty o dochodach za 2014r. Jeżeli ich sytuacja dochodowa się nie zmieniła    (tj. nie było utraty lub uzysku dochodu)  przy składaniu wniosku składają oświadczenie, że sytuacja dochodowa nie uległa zmianie. 

Świadczenie  wychowawcze 500 plus a inne świadczenia dla rodzin

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa        do świadczeń z innych systemów wsparcia. Dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych

Świadczenie  500 plus w UE

Świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. Jeżeli wniosek o świadczenie zostanie złożony w gminie a jeden z rodziców przebywa za granicą wniosek zostanie odesłany do marszałka województwa, który, zbada sprawę czy zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w konkretnej sprawie

Sołtysi dostarczą wnioski do rodzin z dziećmi w dniach 17-21.03. 2016r.

Powrót