Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI INFOERMACJA W dniu 30 marca 2016 r....

Aktualności

INFOERMACJA W dniu 30 marca 2016 r. odbędzie się XII sesja Rady Gminy Borzechów

INFOERMACJA W dniu 30 marca 2016 r. odbędzie się XII sesja Rady Gminy Borzechów

22.03.2016
30.03.2016 godz. 09.00

 Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4. Interpelacje i zapytania radnych

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie

    Gminy Borzechów na rok 2017 środków stanowiących fundusz sołecki 

7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych

    we wsi Kaźmierów

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty

    za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela

    nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą

    środków komunikacji elektronicznej

9. Przyjęcie informacji o realizacji zadań przez pracowników Gminnego

    Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie w roku 2015

10. Odpowiedzi na zapytania radnych

11. Sprawy różne                                                                                     

12. Zamknięcie sesji.

Powrót