Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI INFORMACJA o posiedzeniu Komisji Rady...

Aktualności

INFORMACJA o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Borzechów 16.05.2016 r.

INFORMACJA o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Borzechów 16.05.2016 r.

12.05.2016
W dniu 16 maja 2016 r. odbędzie się wspólne posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy oraz posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów. Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

INFORMACJA

 

         W dniu 16 maja 2016 r. odbędzie się  wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej

oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.  

        Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

       

 Tematyka obrad:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

    na terenie Gminy

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

    świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

    nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie

    odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości

    wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla

    Gminy Borzechów

6. Sprawy różne.

 

INFORMACJA

 

        W dniu 16 maja 2016 r. odbędzie się wspólne  posiedzeniu Komisji Rolnictwa i  Ochrony Środowiska oraz  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego    

       Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

    

Tematyka obrad:

1. Zaopiniowanie informacji o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzechowie

    w 2015 roku

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

    na terenie Gminy

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

    świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

    nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie

    odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości

    wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla

    Gminy Borzechów

7. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy

    Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa

    w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”

8. Sprawy różne.

Powrót