Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI INFORMACJA. W dniu 18 maja 2016 r....

Aktualności

INFORMACJA. W dniu 18 maja 2016 r. odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Borzechów

INFORMACJA. W dniu 18 maja 2016 r. odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Borzechów

12.05.2016
18 maja 2016 r. godz. 9.00

INFORMACJA

 

    W dniu 18 maja 2016 r. odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Borzechów.

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

      

 Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Ślubowanie radnego

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

5. Interpelacje i zapytania radnych

6. Przyjęcie informacji o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej

    w Borzechowie w 2015 roku

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

8. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

    na terenie Gminy

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

    świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

    właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie

      odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów

      i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla

      inkasentów

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla

      Gminy Borzechów

12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy

      Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których

      mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonta-

      riacie na rok 2015”

13. Uzupełnienie składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego

       i Finansów

14. Odpowiedzi na zapytania radnych

15. Sprawy różne                                                                                     

16. Zamknięcie sesji.

Powrót