Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI Sesje Rady Gminy INFORMACJA W dniu 29 grudnia...

Sesje Rady Gminy

INFORMACJA     W dniu 29 grudnia 2016 r. odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Borzechów.

INFORMACJA W dniu 29 grudnia 2016 r. odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Borzechów.

23.12.2016
Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

INFORMACJA

 

    W dniu 29 grudnia 2016 r. odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Borzechów.

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

      

 

         Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Interpelacje i zapytania radnych
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu
 9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

    Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwią-

     zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami

      bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzechów

 1. Odpowiedzi na zapytania radnych
 2. Sprawy różne
 3. Zamknięcie sesji.

 

 

 

                                 

 

 

Powrót