Tutaj jesteś URZĄD GMINY Instrukcje załatwiania spraw Wydział podatków Podatek od nieruchomości

Wydział podatków

Podatek od nieruchomości

Stawki podatkowe określone w Uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Borzechów.  
 
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane: 
 
1) składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku; 
 
2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia,  w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia; 
 
3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.
 
Osoby fizyczne,  są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia.
 
Terminy i sposoby płatności

  • osoby fizyczne - w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące - do 15 dnia każdego miesiąca
 
Podatek wpłacany gotówką  w kasie, (osoby fizyczne w drodze inkaso)  lub na rachunek Urzędu Gminy:  
32-8687-0009-2002-2500-0127-0004
 
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: 
 
1) grunty; 
2) budynki lub ich części; 
3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
 
Podstawę opodatkowania stanowi: 
 
1) dla gruntów – powierzchnia; 
2) dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa; 
3) dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wartość,
 
ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.
 
 
 
 
Załączniki:
 

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [80.10 KB]

ZDN-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWAN-IA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [42.85 KB]

ZDN-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWA- NIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [42.66 KB]

podatek od nieruchomości, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [104.53 KB]


 
 
 
 
 
 
 
Powrót